MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh

09/11/2020 11:15:41

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND về việc  ban hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

Để bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở và các đơn vị chuyên môn; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu các quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó, báo cáo được thực hiện theo đề cương tại Mẫu số 07,  Phụ lục II của Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh. Nội dung báo cáo nêu rõ những vấn đề cần tập trung báo cáo, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị (nếu có). Kèm theo biểu mẫu báo cáo được thực hiện theo Mục số II, Mẫu số 01, Phụ lục III (nội dung các chỉ tiêu văn hóa, xã hội) và Mẫu số 12, Phụ lục III của Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh.

Thời gian chốt số liệu được quy định như sau:

- Báo cáo định kỳ hàng tháng: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo định kỳ hàng quý: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo định kỳ 06 tháng: Thời gian chốt số liệu 06 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. Thời gian chốt số liệu 06 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

- Báo cáo định kỳ năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Hình thức báo cáo được thể hiện dưới một trong hai hình thức sau: Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đóng dấu theo quy định (nếu có) hoặc báo cáo bằng văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số của cơ quan, đơn vị và cáo có thể được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, các đơn vị sẽ gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là vào ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo.

  Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng giao trách nhiệm cho Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trong việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước. Đưa kết quả thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào nội dung đánh giá công vụ các đơn vị từ quý IV/2020./.

Color Skin