MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

11/11/2020 13:36:25

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày pháp luật (ngày 09 tháng 11) bắt đầu từ năm 2013, ngày pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ngày 09 tháng 11 chính là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành nên Việt Nam lấy đó làm Ngày Pháp luật.  
Nhằm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2020 thiết thực, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật rộng rãi trong toàn thể công chức, viên chức và nhân dân; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện. Cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên; trong đó tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.   

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản mới có hiệu lực trong năm 2019, 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; những vấn đề dư luận, người dân, xã hội quan tâm và định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết với quốc gia, khu vực…

Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật.

Sở cũng đã giao phòng Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai Ngày Pháp luật cho học sinh, sinh viên, học viên thông qua hoạt động ngoại khóa và các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”.

Với nỗ lực không ngừng của mỗi công chức, viên chức, người lao động và toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật của ngành sẽ ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, góp phần phát huy các truyền thống tốt đẹp của ngành, tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước./.

  Thanh Nhàn

Color Skin