MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
2582/LĐTBXH-VP 06/08/2021 triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
3402/KCNĐN-LĐ 04/09/2021 triển khai đăng ký cấp mã QR cho các doanh nghiệp đang thực hiện các phương án lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông UBND tỉnh Đồng Nai
4902/ LĐTBXH-CSLĐ 06/09/2021 Triển khai đăng ký cấp mã QR cho các doanh nghiệp đang thực hiện các phương án lưu trú để phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông. Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
3825/ LĐTBXH-CSLĐ 19/07/2021 Triển khai hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam UBND tỉnh Đồng Nai
8424/UBND-KGVX 24/06/2021 Trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến nhà xe Trung Đức có đến địa bàn thành phố Biên Hòa. UBND tỉnh Đồng Nai
9514/UBND-HCC 10/08/2021 Tuyên truyền, hướng dẫn cá nhân, tổ chức và tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 UBND tỉnh Đồng Nai
68/NQ-CP 01/07/2021 Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Văn phòng Chính Phủ
08/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
2949/QĐ-UBND 26/08/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 1 quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh đồng nai theo quy định tại khoản 12 mục ii nghị quyết số 68/nq-cp ngày 01 tháng 7 năm 2021 của chính phủ UBND tỉnh Đồng Nai
2601/VPCP-KGVX 03/04/2020 Về việc thực hiện chỉ thi 16 CT-TTg về phòng chống dịch COVID-19 Ban cán sự Đảng Chính phủ
2379/QĐ-UBND 12/07/2021 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 12 MỤC II NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ Văn phòng Chính Phủ
2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM 14/07/2021 Về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh UBND tỉnh Đồng Nai
9635/UBND-KGVX 12/08/2021 Xử lý các tình huống phát sinh khi doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc thực hiện các phương án theo chỉ đạo tại Văn bản số 9047/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
Công văn số 140/UBND 16/02/2020 V/v chấn chỉnh tuyên truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
49/PA-BCĐ 27/01/2020 Phương án đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại tỉnh Đồng Nai Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
13/TB-UBND 27/02/2020 V/v công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
379/QĐ-UBND 10/02/2020 Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (30/06/2020) Ban cán sự Đảng Chính phủ
Công văn 121/UBND 25/02/2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban Chấp hành Trung ương
Color Skin