MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
5949/BYT-DP 24/07/2021 Phân bô Vacxin phòng covid - 19 Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
05/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
46/2019/QĐ-UBND 27/12/2019 Quy định cách tính học viên bình quân, tỷ lệ hao hụt học viên hàng năm và không giảm trừ dự toán đối với tỷ lệ hao hụt số lượng học viên dưới 10% trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
187/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Quy định hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
07/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 quy định lệ phí cập giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
30/2020/NQ-HĐND 01/12/2020 Quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
13/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 Quy định mức 02 loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
28/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Văn phòng Chính Phủ
4805/QĐ-UBND 21/12/2020 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
4606/LĐTBXH-CSLĐ 20/08/2021 Tạm ngưng nhận hồ sơ xét duyệt các phương án lưu trú của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
4209/LĐTBXH-CSLĐ 01/08/2021 Thông báo danh sách phê quyệt phương án bố trí tạm trú tập trung tại các doanh nghiệp ngoài KCN trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Đồng Nai
3913/ LĐTBXH-CSLĐ 23/07/2021 Thông báo danh sách tiếp nhận các phương án bố trí tạm trú của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19. Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
25/2020/NQ-HĐNQ 04/12/2020 Thống nhất chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
5031/ LĐTBXH-CSLĐ 10/09/2021 Thông tin đầu mối tiếp nhận để cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. UBND tỉnh Đồng Nai
31/2020/TT-BTTTT 31/10/2020 Thông tư ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia UBND tỉnh Đồng Nai
11959 30/09/2021 Tiếp tục thực hiện các biện pháp để từng bước hồi phục hoạt động KTXH đảm bảo công tác phòng, chống dịch tròng tình hình mới UBND tỉnh Đồng Nai
4886/LĐTBXH-CSLĐ 05/09/2021 Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ xét duyệt các phương án lưu trú của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Đồng Nai
8219/UBND-KGVX 16/07/2021 Tình hình COVID trên thành phố Biên Hòa Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh
2582 /LĐTBXH-VP 06/08/2021 Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia UBND tỉnh Đồng Nai
Color Skin