MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  
25/2021/QĐ-UBND
25/06/2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Ban hành quy định về quản lý và sử dụng Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai
Quyết định
Văn bản cùng loại
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
47/2019/QĐ-UBND 27/12/2019 Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
46/2019/QĐ-UBND 27/12/2019 Quy định cách tính học viên bình quân, tỷ lệ hao hụt học viên hàng năm và không giảm trừ dự toán đối với tỷ lệ hao hụt số lượng học viên dưới 10% trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Văn phòng Chính Phủ
2949/QĐ-UBND 26/08/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 1 quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh đồng nai theo quy định tại khoản 12 mục ii nghị quyết số 68/nq-cp ngày 01 tháng 7 năm 2021 của chính phủ UBND tỉnh Đồng Nai
2379/QĐ-UBND 12/07/2021 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 12 MỤC II NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ Văn phòng Chính Phủ
Color Skin