MỚI NHẤT :
Bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong đại dịch COVID   Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  
28/2020/NQ-HĐND
04/12/2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Nguyễn Phú Cường
Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nghị quyết
Văn bản cùng loại
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
05/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
187/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 Quy định hỗ trợ đối với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
07/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 quy định lệ phí cập giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
30/2020/NQ-HĐND 01/12/2020 Quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
13/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 Quy định mức 02 loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
25/2020/NQ-HĐNQ 04/12/2020 Thống nhất chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
68/NQ-CP 01/07/2021 Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Văn phòng Chính Phủ
08/2021/NQ-HĐND 30/07/2021 Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Color Skin